Warszawa: Sukcesywna dostawa artyku┼é├│w ┼╝ywno┼Ťciowych

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - strona 1

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - strona 2

Adres strony internetowej, na kt├│rej Zamawiaj─ůcy udost─Öpnia Specyfikacj─Ö Istotnych Warunk├│w Zam├│wienia:  www.prus.edu.pl


Warszawa: Sukcesywna dostawa artyku┼é├│w ┼╝ywno┼Ťciowych dla Zespo┼éu Szk├│┼é Nr 77 w Warszawie - 2014 rok
Numer ogłoszenia: 514438 - 2013; data zamieszczenia: 11.12.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie og┼éoszenia: obowi─ůzkowe.

Og┼éoszenie dotyczy: zam├│wienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ─äCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zesp├│┼é Szk├│┼é Nr 77 , ul. Zwyci─Özc├│w 7/9, 03-936 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 0-22 617 74 13, faks 0-22 617 74 13 wew. 32.

 • Adres strony internetowej zamawiaj─ůcego: www.prus.edu.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ─äCEGO: Inny: Zesp├│┼é Szk├│┼é Publiczny.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zam├│wieniu przez zamawiaj─ůcego: Sukcesywna dostawa artyku┼é├│w ┼╝ywno┼Ťciowych dla Zespo┼éu Szk├│┼é Nr 77 w Warszawie - 2014 rok.

II.1.2) Rodzaj zam├│wienia: dostawy.

II.1.4) Okre┼Ťlenie przedmiotu oraz wielko┼Ťci lub zakresu zam├│wienia: Przedmiotem zam├│wienia jest sukcesywna dostawa artyku┼é├│w ┼╝ywno┼Ťciowych dla Zespo┼éu Szk├│┼é Nr 77 w Warszawie w 2014 roku, w nast─Öpuj─ůcym zakresie: Cz─Ö┼Ť─ç 1: Pieczywo i wyroby cukiernicze - CPV 15.00.00.00-8, 15.81.10.00-6, 15.84.23.00-5. Cz─Ö┼Ť─ç 2: Ryby i mro┼╝onki - CPV 15.00.00.00-8, 15.22.00.00-6, 15.33.11.70-9. Cz─Ö┼Ť─ç 3: Warzywa i owoce ┼Ťwie┼╝e - CPV 15.00.00.00-8, 15.30.00.00-1. Cz─Ö┼Ť─ç 4: Mi─Öso i w─Ödliny - CPV 15.00.00.00-8, 15.10.00.00-9. Cz─Ö┼Ť─ç 5: Produkty og├│lnospo┼╝ywcze - CPV 15.00.00.00-8, 15.80.00.00-6. Szczeg├│┼éowy wykaz produkt├│w dla poszczeg├│lnych cz─Ö┼Ťci zam├│wienia stanowi za┼é─ůczniki nr 4a, 4b, 4c, 4d, 4e do niniejszej Specyfikacji.

II.1.6) Wsp├│lny S┼éownik Zam├│wie┼ä (CPV): 15.00.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza si─Ö z┼éo┼╝enie oferty cz─Ö┼Ťciowej: tak, liczba cz─Ö┼Ťci: 5.

II.1.8) Czy dopuszcza si─Ö z┼éo┼╝enie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAM├ôWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpocz─Öcie: 01.01.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIA┼üU W POST─śPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPE┼üNIANIA TYCH WARUNK├ôW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre┼Ťlonej dzia┼éalno┼Ťci lub czynno┼Ťci, je┼╝eli przepisy prawa nak┼éadaj─ů obowi─ůzek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiaj─ůcy oceni, czy wykonawca spe┼énia warunki okre┼Ťlone w art. 22 ust.1 na podstawie z┼éo┼╝onych wraz z ofert─ů o┼Ťwiadcze┼ä i dokument├│w. Ocena spe┼éniania warunk├│w udzia┼éu w post─Öpowaniu oraz dokument├│w potwierdzaj─ůcych spe┼énienie tych warunk├│w dokonana zostanie zgodnie z formu┼é─ů spe┼énia - nie spe┼énia, i b─Ödzie oparta na informacjach zawartych w dokumentach i o┼Ťwiadczeniach z┼éo┼╝onych przez wykonawc─Ö. Nie wykazanie przez wykonawc─Ö spe┼énienia cho─çby jednego z warunk├│w skutkowa─ç b─Ödzie wykluczeniem wykonawcy z post─Öpowania
 • III.3.2) Wiedza i do┼Ťwiadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Jak w punkcie III.3.1
 • III.3.3) Potencja┼é techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Jak w punkcie III.3.1
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zam├│wienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Jak w punkcie III.3.1
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Jak w punkcie III.3.1

III.4) INFORMACJA O O┼ÜWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ─ä DOSTARCZY─ć WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE┼üNIANIA WARUNK├ôW UDZIA┼üU W POST─śPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spe┼éniania przez wykonawc─Ö warunk├│w, o kt├│rych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, opr├│cz o┼Ťwiadczenia o spe┼énianiu warunk├│w udzia┼éu w post─Öpowaniu nale┼╝y przed┼éo┼╝y─ç:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • o┼Ťwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z w┼éa┼Ťciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej, je┼╝eli odr─Öbne przepisy wymagaj─ů wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze┼Ťniej ni┼╝ 6 miesi─Öcy przed up┼éywem terminu sk┼éadania wniosk├│w o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu o udzielenie zam├│wienia albo sk┼éadania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiot├│w zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w kt├│rym ma siedzib─Ö lub miejsce zamieszkania potwierdzaj─ůcy, ┼╝e:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie og┼éoszono upad┼éo┼Ťci - wystawiony nie wcze┼Ťniej ni┼╝ 6 miesi─Öcy przed up┼éywem terminu sk┼éadania wniosk├│w o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu o udzielenie zam├│wienia albo sk┼éadania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotycz─ůce przynale┼╝no┼Ťci do tej samej grupy kapita┼éowej

 • lista podmiot├│w nale┼╝─ůcych do tej samej grupy kapita┼éowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument├│w albo informacji o tym, ┼╝e nie nale┼╝y do grupy kapita┼éowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1/ Pełnomocnictwo, w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

2/ Je┼╝eli Wykonawca, wykazuj─ůc spe┼énianie warunk├│w udzia┼éu w post─Öpowaniu, polega na zasobach innych podmiot├│w na zasadach okre┼Ťlonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zam├│wie┼ä publicznych, zobowi─ůzany jest udowodni─ç Zamawiaj─ůcemu, i┼╝ b─Ödzie dysponowa┼é zasobami niezb─Ödnymi do realizacji zam├│wienia, w szczeg├│lno┼Ťci przedstawiaj─ůc w tym celu pisemne zobowi─ůzanie tych podmiot├│w do oddania mu do dyspozycji niezb─Ödnych zasob├│w na okres korzystania z nich przy wykonaniu zam├│wienia.

3/ Formularz ofertowy, wed┼éug wzoru stanowi─ůcego za┼é─ůcznik nr 3 do SIWZ.

4/ Kosztorys ofertowy, wed┼éug wzoru stanowi─ůcego za┼é─ůcznik nr 4a, 4b, 4c, 4d, 4e do SIWZ.

 

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zam├│wienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni┼╝sza cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na kt├│rej jest dost─Öpna specyfikacja istotnych warunk├│w zam├│wienia: www.prus.edu.pl
Specyfikacj─Ö istotnych warunk├│w zam├│wienia mo┼╝na uzyska─ç pod adresem: Zesp├│┼é Szk├│┼é nr 77 w Warszawie, ul. Zwyci─Özc├│w 7/9, 03-936 Warszawa.

IV.4.4) Termin sk┼éadania wniosk├│w o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu lub ofert: 19.12.2013 godzina 15:30, miejsce: Zesp├│┼é Szk├│┼é nr 77 w Warszawie, ul. Zwyci─Özc├│w 7/9, 03-936 Warszawa, pok├│j Sekretariat.

IV.4.5) Termin zwi─ůzania ofert─ů: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk┼éadania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si─Ö uniewa┼╝nienie post─Öpowania o udzielenie zam├│wienia, w przypadku nieprzyznania ┼Ťrodk├│w pochodz─ůcych z bud┼╝etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj─ůcych zwrotowi ┼Ťrodk├│w z pomocy udzielonej przez pa┼ästwa cz┼éonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt├│re mia┼éy by─ç przeznaczone na sfinansowanie ca┼éo┼Ťci lub cz─Ö┼Ťci zam├│wienia: nie