Szkoła Promująca Zdrowie

 

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

Szkoła Promująca Zdrowie to szkoła, która we współpracy z rodzicami uczniów i społecznością lokalną:

 1. systematycznie i planowo tworzy środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej,
 2. wspiera rozwój kompetencji uczniów i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie.

STANDARDY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

 1.  Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności i długofalowości tych działań.
 2. Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.
 3. Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie.
 4. Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami.

Szkoły, które spełniają określone warunki zostają przyjęte do sieci. Pracują w sposób systematyczny i ciągły ubiegając się o Wojewódzki Certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie, a następnie o Krajowy Certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie.

 

HARMONOGRAM PRAC SZKOŁY:

 1. Zapoznanie społeczności szkolnej z ideą Szkoły Promującej Zdrowie.
 2. Przeprowadzenie badania chęci przystąpienia do programu SzPZ wśród nauczycieli, uczniów, pracowników niepedagogicznych oraz rodziców.
 3. Powołanie w szkole przyszłego Koordynatora Szkolnego oraz Szkolny Zespół ds. Promocji Zdrowia, zajmujących się wspólną realizacją programu Szkoły Promującej Zdrowie.
 4. Zespół pod przewodnictwem Koordynatora Szkolnego: diagnozuje, planuje i wdraża systemowe działania na rzecz promocji zdrowia szkole.
 5. Przeprowadzenie diagnozy w 2 standardach i wybranie problemu priorytetowego.
 6. Złożenie wniosku o wpisanie liceum na Listę szkół kandydujących do Mazowieckiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie
 7. Opracowanie i realizacja planu działań.