Pomoc socjalna

Szanowni Państwo,

 istnieje możliwość uzyskania przez uczniów pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego należy złożyć w szkole w terminie do 17 września 2018 r.
Miesięczny dochód na osobę w rodzinie ucznia uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższy niż 514 zł.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego jego przyznanie.

Więcej informacji i wzory wniosków znajdą Państwo na stronie Biura Edukacji