Pomoc socjalna

Szanowni Państwo, 

Istnieje możliwość uzyskania przez uczniów w trudnej sytuacji finansowej pomocy materialnej o charakterze socjalnym. 

STYPENDIUM SZKOLNE I ZASIŁEK SZKOLNY

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego należy złożyć w szkole w terminie do 16 września 2019 r.
Miesięczny dochód na osobę w rodzinie ucznia uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższy niż 528 zł.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego jego przyznanie.

 

WYPRAWKA SZKOLNA

Uprawnionymi do otrzymania pomocy finansowej w ramach programu „Wyprawka szkolna” są uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego: 

1.    słabowidzący,

2.    niesłyszący,

3.    słabosłyszący,

4.    z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5.    z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

6.    z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

7.    z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

8.    z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1-7.

 

Wyprawka szkolna realizowana jest w  formie dofinansowania zakupu podręczników i dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych

Wnioski o dofinansowanie w ramach Wyprawki szkolnej należy składać w szkole w terminie do 11 września 2019 r.

 

Wnioski w szkole przyjmują:

pedagog Dorota Buta pok. 102

pedagog Krystyna Rylska pok. 201

Więcej informacji i wzory wniosków znajdą Państwo na stronie Biura Edukacji

 

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/pomoc-socjalna-dla-uczniow