O programie „Aktywna Tablica 2021”

Program skierowany do szkół publicznych i niepublicznych. W latach 2020-2024 szkoła może skorzystać z programu tylko raz, przy założeniu, że:

  • każda szkoła podstawowa i ponadpodstawowa lub szkoła za granicą może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości nie wyższej niż 14 tys. zł;
  • każda szkoła podstawowa kształcąca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami, może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości nie wyższej niż 35 tys. zł;
  • każda szkoła podstawowa kształcąca uczniów niewidomych może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości nie wyższej niż 35 tys. zł;
  • każdy specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego na zakup specjalistycznej drukarki w wysokości nie wyższej niż 100 tys. zł.

Wniosek naszej szkoły w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na zakup cyfrowych pomocy dydaktycznych został zaakceptowany. W 27 listopada  2021 r.  zakupiliśmy dzięki uzyskanym środkom trzy laptopy i dwa projektory. Są one ważnym uzupełnieniem sprzętu szkolnego na co dzień wykorzystywanego w nauczaniu.

Więcej informacji o możliwościach wykorzystania TiK w praktyce szkolnej zawiera poniższy przewodnik.

Technologie_informacyjno-komunikacyjne_na_lekcjach

 Międzyszkolna Sieć Współpracy Nauczycieli stosujących TiK.

W ramach realizacji programu „Aktywna Tablica 2021” utworzono międzyszkolną sieć współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu. Sieć tworzą następujące placówki:

  • XXXV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi Bolesława Prusa
    w Warszawie
  • LXXII Liceum Ogólnokształcące im. Jakuba Jasińskiego w Warszawie
  • Zespół Szkół nr 12 w Warszawie
  • Zespoł Szkół Gastronomiczno – Hotelarski w Warszawie

Na spotkaniu inaugurującym sieć ustalono zasady współpracy. W ramach sieci szkół przeprowadzono 2 lekcje otwarte.

Wymiana doświadczeń, dzielenie się wiedzą i motywacja do dalszych działań to najważniejsze efekty jakie osiągnięto w ramach pracy zespołu oraz we współpracy nauczycieli reprezentujących 3 szkoły.

Zapoczątkowane w I półroczu 2022 r. zadania będą kontynuowane, a miarę potrzeb modyfikowane. Przyczynią się do rozwoju kompetencji uczniów i nauczycieli, a TiK stanie się podstawowym narzędziem wykorzystywanym w nauczaniu.

Lekcja otwarta z matematyki w ramach Rządowego Programu

W dniu 9 listopada 2022 w naszym liceum, w ramach projektu „Aktywna Tablica 2021”, odbyła się lekcja pokazowa dla nauczycieli z międzyszkolnej sieci szkół współpracujących. Pani Magdalena Hawryluk zaprezentowała w klasie dwujęzycznej 4a możliwości zastosowania TIK w nauczaniu matematyki. Nauczyciele z LXXII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Grochowskiej,  Zespołu Szkół Nr 12 przy ul. Siennickiej oraz Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskim przy ul. Majdańskiej mieli okazję poznać nowoczesne metody pracy przy omawianiu tematu „Funkcja logarytmiczna – jej wykres i własności”.

Organizacją, wsparciem merytorycznym i opieką przedsięwzięcia zajęły się Panie koordynatorki programu w naszej szkole: p. Iwona Jabłońska i p. Renata Sidoruk – Sołoducha .