Misja

„… bardzo mało jest tych, którzy pojmują doniosłość etycznego wychowania, czyli pracy nad wyrobieniem dobrych charakterów, bo złe same się rodzą i wytwarzają”

Bolesław Prus

Misja Szkoły

Jesteśmy po to, by dobrze wychowywać powierzoną nam przez rodziców młodzież i przekazywać im rzetelną wiedzę o otaczającym świecie. Budujemy społeczność szkolną uczniów, nauczycieli i rodziców, której podstawą jest przyjazna atmosfera sprzyjająca uczeniu się, oparta na wzajemnym szacunku.

Uczniowie są naszymi partnerami, a ich potrzeby ukierunkowują nasz sposób działania.

Realizujemy programy nauczania, gwarantujące wszechstronne przygotowanie absolwentów do podjęcia dalszego kształcenia;

Współpracujemy ze szkołami w Polsce i za granicą oraz organizacjami międzynarodowymi, opracowując ambitne programy i projekty edukacyjne;

Doprowadzamy do tego, by rosnący procent wszystkich uczniów rozpoczynających naukę, kończył terminowo edukację i osiągał wysokie wyniki na egzaminie zewnętrznym;

Kształcimy ludzi kreatywnych, ambitnych, kompetentnych, dociekliwych i wrażliwych, którzy pomagają uczynić świat lepszym, sprawiedliwszym i bezpiecznym;

Promujemy uczenie się przez całe życie, zdobywanie nowych kompetencji i osiąganie wyznaczonych celów;

Wspieramy wszechstronny rozwój osobowy uczniów w sferze intelektualnej, psychicznej, moralnej i duchowej.

Przygotowujemy uczniów do uczestnictwa w życiu środowisk lokalnych i szerszych – Polski, Europy i świata poprzez:

  • kształtowanie postaw moralnych, w szczególności uczciwości oraz odpowiedzialności za siebie i innych,
  • kultywowanie dziedzictwa kultury narodowej, wprowadzenie w tradycję Europy i dorobek ludzkości,
  • ukazywanie wielokulturowości i różnorodności współczesnego świata, w tym rozumienia i akceptowania innych ludzi oraz ich poglądów,
  • budowanie szacunku dla prawdy, rozwijanie dociekliwości poznawczej, przygotowanie do twórczego stosowania wiedzy w różnorodnych sytuacjach, kształcenie w uczniach umiejętności życia w grupie, współpracy opartej na poszanowaniu wolności innych w imię wspólnych celów oraz zasad dobrego wychowania,
  • promowanie uczciwości i dobrych praktyk w zakresie nauczania, uczenia się i oceny.
Skip to content