Rekrutacja i praca

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty.

Dyrektor XXXV liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. B. Prusa ul. Zwycięzców 7/9 w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – specjalista

I . Wymagania w stosunku do kandydatów:

Wymagania niezbędne:

 1. posiada obywatelstwo polskie,
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 4. nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie,
 5. wykształcenie wyższe o specjalności umożliwiającej efektywne wykonywanie zadań na stanowisku, preferowane kierunki: administracja  i co najmniej 4 – letni staż pracy,
 6. wykształcenie średnie umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku i co najmniej 5 – letni staż pracy,
 7. biegła obsługa komputera ( znajomość programów Microsoft Exel, Word, korzystanie z sieci Internet, poczty elektronicznej), faxu, kserokopiarki.
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 1. Prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi;
 2. Zapewnienie właściwego obiegu dokumentów ;
 3. Natychmiastowe informowanie dyrektora o wszystkich nieprawidłowościach występujących w pracy sekretariatu;
 4.   Wykonywanie prac kancelaryjnych i biurowych, obsługa urządzeń;
 5.   Wysyłanie i dostarczanie korespondencji zgodnie z dekretacją;
 6.   Prowadzenie rejestrów dokumentacji szkolnej.
 7.   Informowanie i zbieranie informacji od nauczycieli o konkursach, konferencjach         i szkoleniach.
 8. Rzetelne opracowywanie danych;
 9. Udzielanie informacji interesantom;
 10. Obsługa gości i interesantów dyrektora;
 11. Współdziałanie z administracją w zakresie terminowego zaopatrzenia sekretariatu w odpowiednie druki i materiały biurowe;
 12. W razie konieczności wykonywanie dokumentów niejawnych przy zapewnieniu odpowiednich warunków ich opracowywania, powielania i przechowywania;
 13. Dbanie o należyty stan urządzeń, i sprzętu oraz o ład i porządek w miejscu pracy;
 14. Chronienie danych osobowych w systemie informatycznym i ręcznym,
  a w szczególności przeciwdziałanie dostępowi osób niepowołanych;
 15. Przestrzeganie zasad określonych w instrukcji określającej sposób zarządzania systemem informatycznym i ręcznym oraz w instrukcji postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych;
 16. Zachowanie tajemnicy służbowej i dotyczących danych osobowych również po ustaniu zatrudnienia;
 17. Systematyczne gromadzenie i studiowanie aktów prawnych dotyczących działalności administracyjnej oraz przepisów zasad bhp i ppoż.
 18. Bieżąca znajomość stron internetowych CKE,OKE,MEN,KO i BE.
 19. Wykonywanie innych poleceń dyrektora .

III .Warunki pracy i płacy

 1. zatrudnienie na okres próbny.
 2. wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem rady Ministrów z dnia 18.03.2009r (Dz. U. Nr 50 poz. 398)

 1. Wymagane dokumenty:
 1. list motywacyjny i CV
 2. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, dodatkowe kwalifikacje, uprawnienia,  staż pracy,
 3. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 4. oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w sekretariacie
XXXV liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. B. Prusa, ul. Zwycięzców 7/9, 03-936 Warszawa w godzinach 8.00-16.00 lub przesłać na adres szkoły sekretariat@prus.edu.pl  do dnia 30.09.2020 r.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).

Kandydaci, których oferty spełniają wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie, miejscu oraz metodach i technikach postępowania selekcyjnego.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty ds. gospodarczych

Dyrektor XXXV liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. B. Prusa ul. Zwycięzców 7/9 w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – specjalista ds. gospodarczych

I . Wymagania w stosunku do kandydatów:

Wymagania niezbędne:

 1. posiada obywatelstwo polskie,
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 4. nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie,
 5. wykształcenie wyższe o specjalności umożliwiającej efektywne wykonywanie zadań na stanowisku, preferowane kierunki: administracja, ekonomia, zarządzanie  i co najmniej 4 – letni staż pracy,
 6. wykształcenie średnie umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku i co najmniej 5 – letni staż pracy,
 7. znajomość przepisów z zakresu zamówień publicznych, finansów publicznych, prawa pracy, prawa budowlanego, kodeksu postępowania administracyjnego, przepisów oświatowych w szczególności w zakresie bhp w szkołach i placówkach oświatowych,
 8. biegła obsługa komputera ( znajomość programów Microsoft Exel, Word, korzystanie z sieci Internet, poczty elektronicznej), faxu, kserokopiarki.
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 1. prowadzenie zleconych przez dyrektora i kierownika gospodarczego spraw związanych z administrowaniem nieruchomościami na terenie szkoły;
 2. pomoc w prowadzeniu wskazanych przez dyrektora lub kierownika gospodarczego rozliczeń gospodarczo-finansowych;
 3. przestrzeganie dyscypliny budżetowej
 4. ochrona danych osobowych w systemie informatycznym i ręcznym,
  a w szczególności przeciwdziałanie dostępowi osób niepowołanych oraz przeciwdziałanie w przypadku wykrycia naruszeń zabezpieczeń systemu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych;
 5. przestrzegania zasad określonych w instrukcji określającej sposób zarządzania systemem informatycznym i ręcznym;
 6. przestrzegania zasad określonych w instrukcji postępowania w sytuacji naruszenia danych osobowych;
 7. przetwarzanie danych osobowych w następujących zbiorach:

 Kartoteki wydawanej pracownikom odzieży ochronnej

 1. organizowanie i nadzorowanie zabezpieczenia mienia szkoły oraz ochrony administrowanych budynków i terenu;
 2. pomoc w organizowaniu i nadzorowaniu prac porządkowych w budynkach i na terenie szkoły;
 3. uczestniczenie w rozruchu urządzeń i instalacji;
 4. planowanie zakupu maszyn i sprzętu do utrzymywania budynków infrastruktury
  (kosiarki, maszyny czyszczące, itp.);
 5. planowanie zakupu środków piśmiennych na potrzeby administracji (papier, tonery, druki, znaczki) oraz prowadzenie ich ewidencji i rozchodu;
 6. ewidencjonowanie, znakowanie stanu inwentarza biurowego i wyposażenia wszystkich pomieszczeń;
 7. prowadzenie ksiąg inwentarzowych i ich uzgadnianie z DBFO
 8. kontrola zgodności stanu wyposażenia poszczególnych pomieszczeń ze spisem inwentarzowym;
 9. współpraca z Komisją Inwetaryzacyjną i Kasacyjną.
 10. sporządzanie protokołów zdawczo odbiorczych i protokołów przyjęcia;
 11. planowanie zakupu środków ochrony indywidualnej, odzieży ochronnej oraz prowadzenie ewidencji i rozchodu;
 12. planowanie i zakup środków  ochrony indywidualnej, odzieży ochronnej oraz prowadzenie ewidencji rozchodu
 13. właściwe przechowywanie i konserwowanie materiałów przyjętych do magazynu;
 14. wydawanie materiałów wyłącznie  na podstawie dokumentów oraz przestrzeganie potwierdzenia odbioru materiałów przez odbierających
 15. przekazywanie akt spraw zakończonych do zakładowego archiwum;
 16. obsługa techniczna imprez i uroczystości (nagłośnienie, wystrój pomieszczeń, wywieszanie flag);
 17. studiowanie i przestrzegania obowiązujących aktów prawnych dotyczących działalności administracyjnej, finansowej i gospodarczej;
 18. współdziałanie z DBFO w ramach przydzielonych obowiązków
 19. natychmiastowe zawiadamianie Dyrektora o wszelkich stwierdzonych nieprawidłowościach;
 20. zachowania tajemnicy służbowej również po ustaniu zatrudnienia;
 21. wykonywanie doraźnych prac zlecanych przez Dyrektora szkoły.

III .Warunki pracy i płacy

  1. zatrudnienie na zastępstwo za nieobecnego pracownika
  2. wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem rady Ministrów z dnia 18.03.2009r (Dz. U. Nr 50 poz. 398)

IV. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny i CV
 2. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, dodatkowe kwalifikacje, uprawnienia,  staż pracy,
 3. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 4. oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych.

V. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w sekretariacie XXXV liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. B. Prusa ,  ul. Zwycięzców 7/9, 03-936 Warszawa w godzinach 8.00-16.00 lub przesłać na adres szkoły sekretariat@prus.edu.pl  do dnia 29.06.2020 r.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).

Kandydaci, których oferty spełniają wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie, miejscu oraz metodach i technikach postępowania selekcyjnego.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Kierownika Gospodarczego

Dyrektor XXXV liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. B. Prusa ul. Zwycięzców 7/9
w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracownicze – KIEROWNIK GOSPODARCZY

I . Wymagania w stosunku do kandydatów:

Wymagania niezbędne:

 1. posiada obywatelstwo polskie,
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 4. nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie,
 5. wykształcenie wyższe o specjalności umożliwiającej efektywne wykonywanie zadań na stanowisku, preferowane kierunki: administracja, ekonomia, zarządzanie  i co najmniej 2 – letni staż pracy,
 6. wykształcenie średnie umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku i co najmniej 6 – letni staż pracy,
 7. znajomość przepisów z zakresu zamówień publicznych, finansów publicznych, prawa pracy, prawa budowlanego, kodeksu postępowania administracyjnego, przepisów oświatowych w szczególności w zakresie bhp w szkołach i placówkach oświatowych,
 8. biegła obsługa komputera ( znajomość programów Microsoft Exel, Word, korzystanie z sieci Internet, poczty elektronicznej), faxu, kserokopiarki,

Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność zarządzania zespołem pracowników
 2. dyspozycyjność, dobra organizacja pracy,
 3. komunikatywność, odpowiedzialność, sumienność, rzetelność i kreatywność
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 1. prowadzenie spraw związanych z administrowaniem nieruchomościami na terenie szkoły;
 2. dostosowywanie struktury organizacyjnej i obsady personelu do realizacji zadań szkoły;
 3. prowadzenie rozliczeń gospodarczo-finansowych;
 4. przestrzeganie dyscypliny budżetowej;
 5. ochrona danych osobowych w systemie informatycznym i ręcznym,
  a w szczególności przeciwdziałanie dostępowi osób niepowołanych oraz przeciwdziałanie w przypadku wykrycia naruszeń zabezpieczeń systemu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych;
 6. przestrzegania zasad określonych w instrukcji określającej sposób zarządzania systemem informatycznym i ręcznym;
 7. przestrzegania zasad określonych w instrukcji postępowania w sytuacji naruszenia danych osobowych
 8. organizowanie i nadzorowanie zabezpieczenia mienia szkoły oraz ochrony administrowanych budynków i terenu;
 9. organizowanie i nadzorowanie pracy personelu techniczno- konserwatorskiego;
 10. planowanie, zakup środków i materiałów niezbędnych do utrzymywania budynku i terenu w czystości;
 11. organizowanie i nadzorowanie prac porządkowych w budynkach i na terenie szkoły;
 12. organizowanie i nadzorowanie pracy dozorców, starszych woźnych i woźnych;
 13. zlecanie prac o charakterze usługowym ( usług transportu, szkolenia, serwisu urządzeń, wykonania ekspertyz, wykonanie audytu, robót remontowo- budowlanych, itp.);
 14. prowadzenie ewidencji, analizy i kontroli faktur za dostawę mediów, zlecane usługi, zakupy środków i materiałów do utrzymywania czystości, zakupy materiałów eksploatacyjnych, itp.;
 15. prowadzenie okresowych przeglądów stanu technicznego budynku i terenów przyległych oraz infrastruktury technicznej wraz z określeniem potrzeb w zakresie konserwacji i koniecznych remontów;
 16. przygotowanie wniosków o przystąpieniu do procedury o udzielenie zamówienia publicznego;
 17. przygotowanie materiałów i warunków konkursowych, specyfikacji istotnych warunków zamówienia  w zakresie opisu przedmiotu zamówienia oraz istotnych postanowień umowy;
 18. przygotowanie wniosków o powołanie komisji konkursowej i przetargowej;
 19. udział w pracach komisji konkursowej i przetargowej;
 20. przygotowywanie materiałów oraz występowanie ze zgłoszeniem zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych do nadzoru budowlanego;
 21. kontrola procesu realizacji inwestycji;
 22. sporządzanie wniosków o powołanie komisji odbioru końcowego oraz udział w jej pracach;
 23. przygotowywanie umów wynajmu pomieszczeń szkolnych;
 24. prowadzenie rejestru wszystkich umów najmu;
 25. przekazywanie do księgowości wszystkich otrzymanych od podmiotów zewnętrznych not obciążeniowych, faktur wystawianych najemcom na podstawie zawartych umów , dokumentów przyjęcia i obrotu środkami trwałymi;
 26. prowadzenie rozliczeń z użytkownikami wynajmującymi pomieszczenia szkolne za zużyte media i materiały;
 27. prowadzenie prac związanych z przekazaniem pomieszczeń nowym użytkownikom;
 28. sporządzanie harmonogramu czasu pracy dla pracowników obsługi;
 29. uczestniczenie w rozruchu urządzeń i instalacji;
 30. odbiór nowych budynków oraz przejęcie dokumentacji projektowej i rozruchowo-odbiorowej
 31. współdziałanie z DBFO w ramach przydzielonych obowiązków;
 32. natychmiastowe zawiadamianie Dyrektora o wszelkich stwierdzonych nieprawidłowościach;
 33. zachowania tajemnicy służbowej również po ustaniu zatrudnienia;
 34. wykonywanie doraźnych prac zlecanych przez Dyrektora szkoły.

III .Warunki pracy i płacy

 1. zatrudnienie na czas próbny
 2. wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem rady Ministrów z dnia 18.03.2009r (Dz. U. Nr 50 poz. 398)

IV. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny i CV
 2. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, dodatkowe kwalifikacje, uprawnienia,  staż pracy,
 3. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 4. oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych.

V. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w sekretariacie XXXV liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. B. Prusa, ul. Zwycięzców 7/9, 03-936 Warszawa w godzinach 8.00-16.00 lub przesłać na adres szkoły sekretariat@prus.edu.pl  do dnia 21.06.2020 r.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).

Kandydaci, których oferty spełniają wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie, miejscu oraz metodach i technikach postępowania selekcyjnego.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone

OGŁOSZENIE  O  NABORZE  STANOWISKO POMOCY KUCHENNEJ

 1. Nazwa i adres jednostki: Zespół Szkół nr 77 – XXXV liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. B. Prusa ,  ul. Zwycięzców 7/9, 03-936 Warszawa                                          
 1. Stanowiska pracy:  pomoc kuchenna
 1. Do składania ofert może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:
 • Posiada wykształcenie co najmniej zawodowe najlepiej o profilu gastronomicznym,
 • doświadczenie na tym stanowisku
 • mile widziane doświadczenie w jednostkach oświatowych,
 • nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niej     postępowanie karne.
 • posiada umiejętność pracy w zespole i łatwość nawiązywania kontaktów
 1. Zakres obowiązków
 • pomoc w przygotowywaniu posiłków dla dzieci w sposób zgodny z zasadami higieny oraz procedurami HACCP
 • codziennie utrzymuje w czystości kuchnię oraz pomieszczenia kuchenne
 • dba o powierzony sprzęt i mienie, odpowiada materialnie,
 • przestrzega zasad i przepisów BHP, ppoż, przepisów sanitarnych
 • wykonuje inne czynności wynikające z organizacji pracy
 • wykonywanie innych poleceń dyrektora wynikających z organizacji pracy placówki

III. Wymagane dokumenty

 • CV – koniecznie numer telefonu do kontaktu,
 • oświadczenie o niekaralności,
 • kserokopia aktualnej książeczki zdrowia do celów sanitarno – epidemiologicznych lub zaświadczenia lekarskiego do celów sanitarno – epidemiologicznych i kserokopie zaświadczenia lekarskiego o zdolności do pracy na w/w stanowisku.
 • oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia  29 sierpnia 1997r.  o ochronie danych osobowych.

IV.Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w nieprzekraczalnym terminie  do 28.08.2017 r. w godzinach od 8:00 do 16:00 w siedzibie szkoły w  sekretariacie,  a także można  przesłać elektronicznie na adres: sekretariat@prus.edu.pl w temacie: pomoc kuchenna.

VInne informacje

 • O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci będą poinformowani telefonicznie.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 617-74-13 w.10..

OGŁOSZENIE  O  NABORZE  NA  STANOWISKO  INTENDENTA

 1. Nazwa i adres jednostki: Zespół Szkół nr 77 – XXXV liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. B. Prusa ,  ul. Zwycięzców 7/9, 03-936 Warszawa                                          
 1. Stanowiska pracy:  intendent
 2. Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie wyższe lub średnie,
 • doświadczenie na tym stanowisku lub w pracy administracyjno-biurowej,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 • mile widziane doświadczenie w jednostkach oświatowych,
 • nieposzlakowana opinia,
 • sprawna obsługa komputera ( Excel, Word),
 • znajomość przepisów HACCP i GHP,
 • znajomość i umiejętność stosowania na stanowisku pracy podstaw rachunkowości, księgowania,
 1. Wymagania dodatkowe:
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • samodzielność jak i umiejętność pracy w zespole,
 • terminowość, rzetelność i odpowiedzialność
 • komunikatywność i wysoka kultura osobista,
 • odpowiedzialność za realizację zadań.
 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku intendenta:
 • planowanie i systematyczne zaopatrywanie w żywność kuchni szkolnej
 • znajomość i stosowanie zasad żywienia i norm żywienia,
 • układanie jadłospisów zgodnie z normami żywieniowymi,
 • przestrzeganie zasad HACCP i GHP w szkole,
 • nadzór nad funkcjonowaniem kuchni: przygotowaniem, porcjowaniem posiłków, przestrzeganiem zasad higieny, w określonych sytuacjach uczestniczenie w przygotowaniu posiłków,
 •  przestrzeganie dziennej stawki żywieniowej i terminów przydatności do spożycia artykułów  znajdujących się w magazynie oraz ich właściwe przechowywanie,
 • sporządzanie raportów żywieniowych,
 • prowadzenie magazynu i dokumentacji magazynowej zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora szkoły wynikających z organizacji pracy w placówce.
 1. Warunki pracy:
 • wymiar czasu pracy: 0,4 etatu,
 • termin rozpoczęcia pracy: 01.09. 2017 r.
 1. Wymagane dokumenty:
 • CV – koniecznie numer telefonu do kontaktu,
 • oświadczenie o niekaralności,
 • kserokopia aktualnej książeczki zdrowia do celów sanitarno – epidemiologicznych lub zaświadczenia lekarskiego do celów sanitarno – epidemiologicznych i kserokopie zaświadczenia lekarskiego o zdolności do pracy na w/w stanowisku.
 • oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia  29 sierpnia 1997r.  o ochronie danych osobowych.
 1. Termin i miejsce składania dokumentów:
 • Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w nieprzekraczalnym terminie  do 28.08.2017 r. w godzinach od 8:00 do 16:00 w siedzibie szkoły w  sekretariacie,  a także można  przesłać elektronicznie na adres: sekretariat@prus.edu.pl w temacie: intendent.
 • Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem: „Dotyczy zatrudnienia na stanowisko Intendent.
 1. Inne informacje
 • O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci będą poinformowani telefonicznie.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 617-74-13 w.10..

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ NR 77

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:

Nauczyciel matematyki

Dane adresowe:

Typ:

Zespół szkół i placówek oświatowych

nazwa szkoły/placówki:

XXXV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa

miejscowość:

WARSZAWA

ulica:

Zwycięzców

nr domu:

7/9

kod pocztowy:

03-936

telefon:

226177413

email:

sekretariat@prus.edu.pl


Szczegóły dotyczące oferty:

Przedmiot:

matematyka

Liczba godzin w tygodniu:

18

Wymiar zatrudnienia:

Wakat

Data dodania:

2017-04-04

Termin składania dokumentów:

2017-04-30

Opis oferty pracy:

Od 01.09.2017 r zatrudnimy nauczyciela matematyki.

Wymagane kwalifikacje:

1. Wykształcenie wyższe, sudia kierunkowe

2. Przygotowanie pedagogiczne

3. Znajomość języka angielskiego w stopniu co najmniej podstawowym potwierdzona certyfikatem lub dyplomem uczelni

Oferty prosimy wysyłać do 30.04.2017 r. na adres: sekretariat@prus.edu.pl lub

składać osobiście w sekretariacie  XXXV LO im. Bolesława Prusa, ul. Zwycięzców 7/9

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ NR 77

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze:

specjalista ds. uczniowskich

 1. Wymagania niezbędne
 2. obywatelstwo polskie,
 3. wykształcenie wyższe lub średnie,
 4. niekaralność za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 6. znajomość obsługi komputera /Windows, pakiet Office, Internet/
 1. Wymagania dodatkowe
 1. umiejętność analitycznego myślenia,
 2. umiejętność współpracy w zespole,
 3. komunikatywność, samodzielność w działaniu, odporność na stres, zdolności negocjacyjne,
 4. znajomość wybranych zagadnień prawa oświatowego, dotyczących prowadzenia dokumentacji szkolnej,
 5. znajomość i przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

III.    Zakres zadań na stanowisku specjalista ds. uczniowskich:

 1. prowadzenie sekretariatu uczniowskiego w oparciu o jednolity rzeczowy wykaz akt,
 2. wysyłanie korespondencji dotyczącej spraw uczniowskich,
 3. prowadzenie ewidencji i dokumentacji przebiegu nauczania tj. księgi ocen, arkuszy ocen, ksiąg absolwentów, ksiąg uczniów,
 4. prowadzenie i archiwizowanie ksiąg ocen uczniów,
 5. bieżące załatwianie spraw uczniowskich, a w szczególności:
  1. przygotowywanie i wydawanie legitymacji szkolnych i ich prolongata,
  2. przygotowywanie zaświadczeń na potrzeby różnych instytucji,
  3. występowanie o odpisy arkuszy ocen,
  4. przygotowywanie odpisów arkuszy ocen,
  5. drukowanie identyfikatorów,
  6. wypisywanie decyzji zwalniających z zajęć wf,
  7. drukowanie świadectw i gospodarowanie giloszami do świadectw,
  8. drukowanie arkuszy ocen uczniów,
 6. ochrona danych osobowych w systemie informatycznym i ręcznym,
  a w szczególności przeciwdziałanie dostępowi osób niepowołanych oraz przeciwdziałanie w przypadku wykrycia naruszeń zabezpieczeń systemu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych,
 7. przestrzegania zasad określonych w instrukcji określającej sposób zarządzania systemem informatycznym i ręcznym,
 8. przestrzegania zasad określonych w instrukcji postępowania w sytuacji naruszenia danych osobowych,
 9. przetwarzanie danych osobowych w następujących zbiorach:

            Księga uczniów, Księga ewidencji dzieci, Teczki osobowe uczniów, Ewidencja wydanych

 legitymacji, Rejestr wydanych zaświadczeń, Zwolnienia lekarskie uczniów z wychowania

 fizycznego, Archiwum, Dziennik elektroniczny,

 1. wykonywanie prac kancelaryjnych i biurowych,
 2. obsługa urządzeń biurowych i poligraficznych,
 3. przyjmowanie i przechowywanie dokumentacji kandydatów do ZS nr 77
  w Warszawie, pomoc techniczna w pracach komisji rekrutacyjnej,
 4. prowadzenie ewidencji i dokumentacji świadectw ukończenia szkoły,
 5. dbałość o należyty porządek i ład na stanowisku pracy,
 6. dbałość o należyty stan techniczny urządzeń znajdujących się w  sekretariacie,
 7. przestrzeganie i nadzorowanie obiegu dokumentów szkolnych,
 8. przekazywanie akt do zakładowego archiwum,
 9. udzielanie informacji interesantom,
 10. rzetelne opracowywanie danych,
 11. przestrzeganie Regulaminu Pracy i przepisów bhp i p.poż. oraz Instrukcji kancelaryjnej,
 12. natychmiastowe zawiadamianie Dyrektora o wszelkich stwierdzonych nieprawidłowościach,
 13. zachowania tajemnicy służbowej również po ustaniu zatrudnienia,
 14. wykonywanie doraźnych prac zlecanych przez Dyrektora szkoły,
 15. pomoc zastępcom dyrektora i nauczycielom przy organizacji egzaminów, pilotaży, sprawdzianów, 
 16. pomoc techniczna przy obsłudze i administrowaniu dziennika elektronicznego.
 1.  Warunki pracy na danym stanowisku
 1. wymiar zatrudnienia 1 etat -40h
 2. czas pracy : 8 godz. (8.00-16.00)
 3. stanowisko i wynagrodzenie: Specjalista ds. uczniowskich, zgodnie z grupą zaszeregowania
 4. miejsce pracy: Zespół Szkół nr 77, 03 – 396 Warszawa, ul. Zwycięzców 7/9
 1.  Wymagane dokumenty:
 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. kopie świadectw pracy,
 4. kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 5. kwestionariusz personalny kandydata,
 6. kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe,
 7. kandydat z orzeczoną niepełnosprawnością jest obowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 8. informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe ( tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia ),
 9. W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów,
 10. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV, (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych. (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 )”
 11. Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „NABÓR NA STNOWISKO: Specjalisty ds. uczniowskich w Zespole Szkół nr 77 w Warszawie” należy składać osobiście w siedzibie Zespołu Szkół Nr 77 w Warszawie (sekretariat) lub drogą pocztową na adres: Zespołu Szkół nr 77, ul. Zwycięzców 7/9, 03-396 Warszawa, w terminie do dnia 02.05.2016r. (liczy się data wpływu),
 12. Osoby, które spełnią wymagania niezbędne (formalne) o terminie rozmowy kwalifikacyjnej będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.
 13. Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na Tablicy Ogłoszeń w Zespole Szkół nr 77 w Warszawie oraz na stronie internetowej Zespołu.

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ NR 77

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze :

specjalista ds. BHP

 1. Wymagania niezbędne
 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy lub studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 3. bardzo dobra znajomość przepisów BHP i p. poż.,
 4. niekaralność za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 6. znajomość obsługi komputera /Windows, pakiet Office, Internet/
 1. Wymagania dodatkowe
 1. Ukończone szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników służby bhp.
 2. Umiejętność analitycznego myślenia.
 3. Umiejętność współpracy w zespole.
 4. Komunikatywność, samodzielność w działaniu, odporność na stres, zdolności negocjacyjne.
 5. Znajomość wybranych zagadnień prawa oświatowego, dotyczących warunków bhp w szkole.
 6. Znajomość i przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
 1.  Zakres zadań na stanowisku specjalista ds. BHP:

Do zadań specjalisty ds. bhp należy pełnienie funkcji doradczych i kontrolnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności:

 1. przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy ( bieżących i po przerwie w działalności oświatowej)
 2. prowadzenie kontroli w zakresie higieny i przeciwdziałania chorobom zawodowym (sprawdzanie ważności orzeczeń lekarskich pracowników, badań Sanepidu oraz aktualności szkoleń bhp).
 3. Prowadzenie instruktaży ogólnych i szkoleń w zakresie bhp pracowników szkoły;
 4. Nadzorowanie udzielania instruktaży stanowiskowych pracownikom obsługi;
 5. informowanie dyrektora i kierownika gospodarczego o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych oraz występowanie z wnioskami zmierzającymi do eliminacji bądź ograniczania stwierdzonych zagrożeń;
 6. udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju placówki oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych, zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;
 7. udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji placówki albo jego części, a także nowych inwestycji, oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w tych założeniach i w dokumentacji;
 8. udział w przekazywaniu do użytkowania:
  1. nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części,
  2. urządzeń i aparatury stwarzającej zagrożenia zawodowe oraz urządzeń mających  wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników i uczniów;
 9. sporządzanie okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy;
 10. dopilnowywanie aby gaśnice w odpowiednim czasie były konserwowane i naprawiane.
 11. udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 12. opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy;
 13. udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków, w tym kierowanie pracą zespołu powypadkowego i prowadzenie dokumentacji powypadkowej.
 14. prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych  i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;
 15. doradztwo w zakresie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
 16. udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą;
 17. doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej;
 18. współpraca z zastępcami dyrektora, kierownikiem gospodarczym i sekretarzem szkoły  w zakresie organizowania   szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej   adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników;
 19. współpraca z laboratoriami środowiska pracy w zakresie organizowania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia oraz analizowanie wyników badań;
 20. współdziałanie z jednostkami służby medycyny pracy oraz lekarzami sprawującymi profilaktyczna opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników;
 21. współdziałanie z organizacjami związkowymi przy podejmowaniu przez nie działań, mających na celu przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w trybie i w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach;
 22. uczestniczenie w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w innych zespołach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy;
 23. inicjowanie i rozwijanie na terenie szkoły różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii;
 24.  Warunki pracy na danym stanowisku
 25. wymiar zatrudnienia 0,25 etatu -10h
 26. czas pracy : w uzgodnieniu z dyrektorem
 27. stanowisko i wynagrodzenie: Specjalista ds. BHP, zgodnie z grupą zaszeregowania
 28. miejsce pracy: Zespół Szkół nr 77, 03 – 396 Warszawa, ul. Zwycięzców 7/9
 1.  Wymagane dokumenty:
 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. kopie świadectw pracy
 4. kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 5. kwestionariusz personalny kandydata
 6. kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe,
 7. kandydat z orzeczoną niepełnosprawnością jest obowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 8. informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe ( tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia ).
 9. W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.
 10. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV, (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych. (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 )”
 11. Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „NABÓR NA STNOWISKO: Specjalisty ds. BHP w Zespole Szkół nr 77 w Warszawie” należy składać osobiście w siedzibie Zespołu Szkół Nr 77 w Warszawie (sekretariat) lub drogą pocztową na adres: Zespołu Szkół nr 77, ul. Zwycięzców 7/9, 03-396 Warszawa, w terminie do dnia 15.03.2016r. (liczy się data wpływu)
 12. Osoby, które spełnią wymagania niezbędne (formalne) o terminie rozmowy kwalifikacyjnej będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.
 13. Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na Tablicy Ogłoszeń w Zespole Szkół nr 77 w Warszawie oraz na stronie internetowej Zespołu.

Skip to content