Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony XXXV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa w Warszawie

  XXXV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej XXXV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa w Warszawie https://www.prus.edu.pl/

  Data publikacji strony internetowej: 1998-12-11

  Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-06-21

  Status pod względem zgodności z ustawą

  Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

  1. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
  2. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego..
  3. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu

  Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22

  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

  Skróty klawiaturowe

  Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Panem Robertem Michalskim, e-mail: sekretariat@prus.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (22) 617-74-13. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymywania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

  Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

  W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

  Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl

  DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

  Sposób dojazdu

  Budynek i główne wejście znajdują się przy ul. Zwycięzców 7/9 w Warszawie. Do szkoły prowadzą dwa przejścia dla pieszych z których tylko przejście przez ulicę Zwycięzców posiada sygnalizację świetlną. Chodnik dla pieszych nie ma wydzielonego pasa dla rowerzystów. Najbliższy przystanek autobusowy znajduje się w odległości ok. 115 m ( Katowicka 01 ). Nie ma specjalnie wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.

  Wejście do budynku i pomieszczeń szkoły

  Do głównego wejścia prowadzą trzy stopnie schodów, przy których znajduje się podjazd dla wózków w postaci pochylni z poręczami po obu stronach ( kąt nachylenia pochylni 9% ).

  Po wejściu do budynku szkoły po lewej stronie znajduje się dozorcówka. Pomieszczenia administracji szkoły oraz klasy lekcyjne nie są dostępne dla osób na wózkach, ponieważ prowadzą do nich schody, które nie są wyposażone w platformę przyschodową. Pracownik sekretariatu w wyjątkowych sytuacjach ma możliwość obsłużenia interesantów na poziomie holu, na recepcji znajdującej się przy dozorcówce.

  W budynku nie ma windy. W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.

  Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku szkoły nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.

  Skip to content